Scandal cu iz penal Concurs măsluit la Sala Polivalentă din capitală!

Pe 4 octombrie 2016 la Ministerul Tineretului si Sportului pe vremea cand era condus de tehnocrata Elisabeta Lipă a avut loc un concurs de ocuparea postului de director general la Sali Polivalentă – Bucuresți.

Exista indicii temeinice că postul a fost măsluit de functionarii ministerului.

La concurs au fost inscrisi cinci personae si au fost prezente decat trei. Printre care fostul deputat PSD – Ovidiu Buhaianu (actualul director) dar si cea care trebuia sa castige concursul – Trăistariu Andreea. Concursul respectiv a fost „aranjat„ deoarece ex-deputatul a fost singurul care a intrat in sala de examen cu multe ore inainte de ora stabilita de comisie! In acest sens principala contra-candidata, Andreea Trăstariu a dezvaluit cum a fost aranjat concursul „mascaradă„. Aceasta a facut plangere la conducerea ministerului dar si a actionat in instanta institutia!

 

Exclusiv –DOCUMENTE!

Subsemnata , TRAISTARU ANDREEA TEODORA , domiciliata in Bucuresti ,sec in contradictoriu cu paratul MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI TURISMULUI cu sediul in Bucuresti, ……

solicit ca in baza probatoriului ce se va administra in prezenta cauza sa dispuneti :

         -anularea concursului scris din data de 04.10.2016 pentru postul de director al Complexului Sportiv „Sala Polivalenta”,organizat in sediul MTS;

            -daune morale in cuantum de ….. pentru prejudiciul care mi-a fost adus de catre persoanele angajate ale paratei  MTS.

 

In fapt, subsemnata doresc sa relatez in prezenta cerere aspecte care mi-au prejudiciat drepturile si interesele in ceea ce priveste concursul din data de 04.10.2016 privind ocuparea postului vacant de director al Complexului Sportiv „Sala Polivalenta”, organizat in sediul Ministerului Tineretului si Sportului .

In sensul aratat va rog sa aveti in vedere urmatoarele dispozitii legale pe care le consider incidente in prezenta cauza:

Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 Art. 7. – Publicitatea concursului

(1)  Anunţul privind concursul se afişează de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare la sediul acesteia şi, după caz, pe site-ul instituţiei, cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de data desfăşurării concursului.

-anuntul a fost facut in data de 12.09.2016 cu data limita de depunere a dosarelor de 10 zile, asta insemna cu 23 de zile inainte de concurs

(3) Anunţul va cuprinde obligatoriu următoarele elemente:

  1. d) tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora;

-din anunt lipseste ora concursului , care a fost comunicata mai tarziu, telefonic , ca incepe la ora 10.00

 

 Art. 9.   Constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor

Persoanele desemnate în comisiile de concurs sau de soluţionare a contestaţiilor trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  1. a) să aibă o probitate morală recunoscută;
  2. c) să nu se afle în cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese.

Art. 11. Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoana care se află în următoarele situaţii:

  1. a) are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele patrimoniale ale sale ori ale soţului sau soţiei pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea evaluării;

– referitor la art 9 alineatele a) si c) si art 11 alineatul a) : membrii comisiei se cunosteau cu un candidat, si anume cu dl.BUHAIANU OBUF CATALIN OVIDIU, cu care au si intrat in sala de concurs discutand .

 

 

Inainte de concurs dl BUHAIANU OBUF CATALIN OVIDIU nu s-a inregistrat la intrare ci a intrat direct , luand legatura cu membrii comisiei, fapt ce ridica o oarecare suspiciune vis-a- vis de faptul ca acesta are o relatie destul de apropiata cu membrii comisiei; dupa alegerea plicului ales de catre mine celalalte 2 plicuri nu au fost desfacute, ridicand suspiciunea rezonabila ca ar putea exista acelasi subiect si in celalalte 2 plicuri.

Doi din cei trei membri ai comisiei nu au stat deloc in sala pe timpul desfasurarii concursului scris ,dar au intrat dupa ce a plecat dl. Buhaianu .

Examinarea scrisa nu a inceput la ora anuntata.

Dl. Buhaianu cunostea detalii despre alti 2 concurenti ,si anume despre CHIOTAN ADRIAN VLAD si PRODEUS ILEANA MIHAELA, afirmand : ” doamna Prodeus mi-a dat sms cerandu-si scuze ca nu poate ajunge la examen, desi eu am dat dispozitie sa fie toata lumea la examen”.

Pe toata perioada de dinaintea concursului dl. BUHAIANU a purtat discutii mai mult decat familiale cu membrii comisiei cat si o foarte mare intimidate fata de acestia.

Consider ca ceilalti candidati care nu s-au prezentat s-au inscris doar spre a crea un numar de candidati, pe post, fictiv. Faptul ca eu si un alt candidat ne-am inscris nu facea parte din planurile domnului BUHAIANU.

Consider ca nu a fost EGALITATE DE SANSE SI TRATAMENT deoarece domnul BUHAIANU OBUF CATALIN OVIDIU  este angajat al MINISTERULUI TINERETULUI SI SPORTULUI pe postul scos la concurs, si anume postul de director al Complexului Sportiv „Sala Polivalenta” , de cel putin un an de zile dupa cum sustine dansul care este familiarizat cu toate procedurile si indatoririle aferente postului.

In data de 05.10.2016 am fost la sediul MTS pentru a depune o cerere si o contestatie conform HG nr 286/2011 art.36 alineatul 3, iar secretara de comisie m-a indreptat catre registratura aducandu-mi la cunostinta ca va trebui sa astept intocmirea comisiei de contestatie care va fi nominalizata in data de 06.10.2016.

Prin datele expuse mai sus se incalca prevederile legale art.5 alineatul 1) (În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii.); alineatul 3) (Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau preferinţă care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute în legislaţia muncii) si alineatul 4) (Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent ) din legea 53/2003 Codul Muncii ; art.16 din CONSTITUTIA ROMANIEI ,  privind egalitatea in drepturi , alineatul 1) (Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări) si alineatul 3) (Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile legii, de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară. Statul român garantează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru ocuparea acestor funcţii şi demnităţi) ; O.G.nr.137/2000 art. 2 alineatul 1 (Potrivit prezentei ordonanţe, prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice) ;art.297 Noul Cod Penal Abuzul in Serviciu alineatul 1 (Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.) si alineatul 2 (Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA) ; legea 477/2004 codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice  art. 3 alineatele b,c,d,e,g,h privind principiile conduitei profesionale, art.17 privind folosirea abuziva a atributiilor functiei detinute alineatul 2 (Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori actiuni de control, personalul contractual nu poate urmari obtinerea de foloase sau avantaje in interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane) si  Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici cu art 43 Îndatoririle funcţionarilor publici alineatul 1 (Funcţionarii publici au obligaţia să îşi îndeplinească cu profesionalism, imparţialitate şi în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcţionarilor publici), alineatul 3 (Funcţionarii publici au îndatorirea de a respecta normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege); art. 57 recrutarea functionarilor publici alineatul 1 (Recrutarea în vederea intrării în corpul funcţionarilor publici se face prin concurs, în limita funcţiilor publice vacante rezervate în acest scop prin planul de ocupare a funcţiilor publice) , alineatul 3 (Concursul are la bază principiile competiţiei deschise, transparenţei, meritelor profesionale şi competenţei, precum şi cel al egalităţii accesului la funcţiile publice pentru fiecare cetăţean care îndeplineşte condiţiile legale) si alineatul 4 (Anunţul privind concursul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi într-un cotidian de largă circulaţie, cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării concursului. În mod excepţional, termenul de 30 de zile poate fi redus, în condiţiile legii, pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie temporar vacante).

You May Also Like

Lasă un răspuns